Schoolvisie

Wij verwachten van alle ouders dat ze loyaal achter de identiteit en het pedagogisch project van onze school staan en deze mee dragen. Hieronder vindt u een beschrijving van de uitgangspunten van ons pedagogisch project.

Een leefgemeenschap

Wij willen een "hechte" school- en klasgemeenschap verwezenlijken. Een school is meer dan een gebouw. Onze school is een gemeenschap gevormd door de kinderen, de leerkrachten, de directie, de ouders, ... . Samen bepalen we het leven en werken in onze school. We zoeken naar wegen om allen die aan onze school meewerken nog beter te doen samenwerken. Een school tot leefgemeenschap laten groeien is een hele opgave. Een school is er voor de leerlingen. Leerlingen moeten er zich thuis voelen. Onze school wenst een belangrijke rol te spelen in de groei naar een meer humane samenleving. Hierbij kan men zich niet beperken tot het doorgeven van kennis, maar moet er bewust opvoedend gewerkt worden. Wij willen van onze leerlingen houden, hen bevestigen in hun persoonlijke groei en hen hiertoe stimuleren door aanmoedigend veeleer dan door sanctionerend op te treden. Het gezag van het hart doet wonderen.

Er is een intense samenwerking tussen alle leerkrachten. Vertrouwen en waardering liggen hierbij aan de basis. De klasleerkracht is de spilfiguur die hen op een specifieke wijze begeleidt. Bij haar kunnen zij terecht met hun vreugden en hun zorgen. In een vertrouwvolle en open klassfeer bevordert zij de dialoog met de andere leerkrachten, het overleg met de ganse schoolgemeenschap en de betrokkenheid op de samenleving. Een bevestigende schoolcultuur streeft naar opbouwende relaties tussen alle partners van de schoolgemeenschap : leerlingen, ouders, leerkrachten, directie, ouderraad en inrichtende macht. Daarom benadrukken we de eenheid van ons schoolteam. In een wereld die de leerlingen dikwijls tot consumenten herleidt en de vraag naar de zingeving uit de weg gaat, willen wij hen waarden bijbrengen en hen helpen in hun groei naar verantwoordelijkheid en weerbaarheid. Wij streven in onze opvoeding naar het bespreekbaar maken van de ethische waarden, naar de ontwikkeling voor de zin voor het schone en naar een eerlijke reflectie over de werkelijkheid. Om te slagen in dit opzet zijn we bereid in te gaan op de gevoeligheden die vandaag bij de leerlingen leven en willen wij hun sociale en emotionele noden ernstig nemen. Kinderen staan positief tegenover het leven en de wereld. Wij willen aansluiten bij deze positieve ingesteldheid. Leren is niet een vullen van vaten met alle mogelijke kennis. Kinderen zijn zelf actief betrokken in het leren. Ze bouwen nieuwe kennis, inzichten en vaardigheden op, bouwen voort op wat ze reeds kennen en kunnen.


We werken aan de ontplooiing van elk kind, vanuit een brede zorg

We streven ernaar elk kind centraal te stellen. Ieder kind is beeld van God. Wij omringen kinderen daarom met brede zorg. We willen kinderen optillen en hun uitzicht geven op een veilige oever van welbevinden . Daarvoor zijn de pedagogie van de hoop en van het geduld essentieel. Onze brede zorg heeft twee dimensies. We hebben aandacht voor de 'gewone zorgvragen' van alle kinderen. Ieder kind is anders, uniek en heeft eigen vragen, problemen en mag daarvoor aanspraak maken op de nodige zorg. We worden uitgedaagd om het onderwijs zoveel mogelijk af te stemmen op de noden van de kinderen, bijvoorbeeld door te diagnosticeren en te differentiƫren. We verbreden onze zorgen voor kinderen wiens ontwikkeling anders verloopt dan verwacht.


Een leergemeenschap

We zorgen voor een degelijk en samenhangend inhoudelijk aanbod

De Sint-Jozefsschool streeft naar kwaliteitsonderwijs. Daarbij staat het kind centraal. Wij gaan ervan uit dat ieder kind uniek is. Daarom proberen we elk kind apart te benaderen. Niet enkel de intellectuele capaciteiten spelen een rol, we proberen tegemoet te komen aan de totale ontwikkeling van het kind. Een hart hebben voor anderen, handen uit de mouwen steken om anderen te helpen. De sociale ontwikkeling is even belangrijk als het hoofd ontwikkelen. Neen... in onze school ben je geen nummer, je hebt een naam. We staan stil bij wat kinderen moeten leren om op te groeien tot "goede" mensen. Doorheen ons aanbod brengen we kinderen in contact met alle componenten van de cultuur.

 • de wereld van taal en communicatie
 • de wereld van het muzische
 • de wereld van cijfers en feiten
 • de wereld van het samenleven
 • de wereld van het verleden en heden
 • de wereld van het goede
 • de wereld van zingeving

In ons aanbod is een logische samenhang te vinden. We werken met leerlijnen waarin het ene logisch volgt uit het andere. We bouwen voort op wat kinderen reeds beheersen. We zorgen er ook voor dat alles wat kinderen leren in de verschillende leergebieden en leerdomeinen zinvol samenhangt. We willen dat wat kinderen leren deel wordt van hun zijn, van hun persoon. Het is niet voldoende dat kinderen beschikken over een aantal weetjes of dat ze een aantal vaardigheden kunnen toepassen als de leerkracht het vraagt. Waar het uiteindelijk op aan komt, is dat kinderen leren met het oog op het leven. Dat ze de dingen die ze leren kunnen plaatsen en gebruiken in hun leven. Dat is leren dat zin heeft en zin geeft. De kinderen worden individueel benaderd en geƫvalueerd. Hoekenwerk, contractwerk, differentiatie, projectwerking, individualiseringsvormen zijn een weerspiegeling van onze school als leergemeenschap : een dynamische school met opdracht voor deskundigheid. Met ons schoolteam streven wij voortdurend naar verdere uitbouw en verbetering van ons onderwijs, begeleiding, teamwerking en navorming zijn voor ons belangrijke hulpmiddelen.


Onze school als gemeenschap en als organisatie

We erkennen onze partners in de opvoeding en het onderwijs van kinderen. We respecteren ieders verantwoordelijkheid. We zorgen voor een goede organisatie. We delen onze zorg voor kwaliteitsonderwijs met:

 • de ouders als eerste verantwoordelijken voor de opvoeding van hun kinderen. Daarom streven we naar een goede communicatie en een zo groot mogelijke betrokkenheid van ouders bij de school;
 • het schoolbestuur dat de eindverantwoordelijkheid draagt voor het beleid van de school;
 • externe begeleiders die ons ondersteunen, vormen en ons helpen bij onze professionalisering;
 • de lokale gemeenschap waarin we gestalte geven aan onze opvoedings- en onderwijsopdracht;