Schoolvisie

Wij verwachten van alle ouders dat ze loyaal achter de identiteit en het pedagogisch project van onze school staan en deze mee dragen. Hieronder vindt u een beschrijving van de uitgangspunten van ons pedagogisch project.

Een leefgemeenschap

Wij willen een "hechte" school- en klasgemeenschap verwezenlijken. Een school is meer dan een gebouw. Onze school is een gemeenschap gevormd door de kinderen, de leerkrachten, de directie, de ouders, ... . Samen bepalen we het leven en werken in onze school. We zoeken naar wegen om allen die aan onze school meewerken nog beter te doen samenwerken. Een school tot leefgemeenschap laten groeien is een hele opgave. Een school is er voor de leerlingen. Leerlingen moeten er zich thuis voelen. Onze school wenst een belangrijke rol te spelen in de groei naar een meer humane samenleving. Hierbij kan men zich niet beperken tot het doorgeven van kennis, maar moet er bewust opvoedend gewerkt worden. Wij willen van onze leerlingen houden, hen bevestigen in hun persoonlijke groei en hen hiertoe stimuleren door aanmoedigend veeleer dan door sanctionerend op te treden. Het gezag van het hart doet wonderen.

Er is een intense samenwerking tussen alle leerkrachten. Vertrouwen en waardering liggen hierbij aan de basis. De klasleerkracht is de spilfiguur die hen op een specifieke wijze begeleidt. Bij haar kunnen zij terecht met hun vreugden en hun zorgen. In een vertrouwvolle en open klassfeer bevordert zij de dialoog met de andere leerkrachten, het overleg met de ganse schoolgemeenschap en de betrokkenheid op de samenleving. Een bevestigende schoolcultuur streeft naar opbouwende relaties tussen alle partners van de schoolgemeenschap : leerlingen, ouders, leerkrachten, directie, ouderraad en inrichtende macht. Daarom benadrukken we de eenheid van ons schoolteam. In een wereld die de leerlingen dikwijls tot consumenten herleidt en de vraag naar de zingeving uit de weg gaat, willen wij hen waarden bijbrengen en hen helpen in hun groei naar verantwoordelijkheid en weerbaarheid. Wij streven in onze opvoeding naar het bespreekbaar maken van de ethische waarden, naar de ontwikkeling voor de zin voor het schone en naar een eerlijke reflectie over de werkelijkheid. Om te slagen in dit opzet zijn we bereid in te gaan op de gevoeligheden die vandaag bij de leerlingen leven en willen wij hun sociale en emotionele noden ernstig nemen. Kinderen staan positief tegenover het leven en de wereld. Wij willen aansluiten bij deze positieve ingesteldheid. Leren is niet een vullen van vaten met alle mogelijke kennis. Kinderen zijn zelf actief betrokken in het leren. Ze bouwen nieuwe kennis, inzichten en vaardigheden op, bouwen voort op wat ze reeds kennen en kunnen.

We werken aan de ontplooiing van elk kind, vanuit een brede zorg

We streven ernaar elk kind centraal te stellen. Ieder kind is beeld van God. Wij omringen kinderen daarom met brede zorg. We willen kinderen optillen en hun uitzicht geven op een veilige oever van welbevinden . Daarvoor zijn de pedagogie van de hoop en van het geduld essentieel. Onze brede zorg heeft twee dimensies. We hebben aandacht voor de 'gewone zorgvragen' van alle kinderen. Ieder kind is anders, uniek en heeft eigen vragen, problemen en mag daarvoor aanspraak maken op de nodige zorg. We worden uitgedaagd om het onderwijs zoveel mogelijk af te stemmen op de noden van de kinderen, bijvoorbeeld door te diagnosticeren en te differentiëren. We verbreden onze zorgen voor kinderen wiens ontwikkeling anders verloopt dan verwacht.

Een leergemeenschap

De Sint-Jozefsschool streeft naar kwaliteitsonderwijs. Daarbij staat het kind centraal. Wij gaan ervan uit dat ieder kind uniek is. Daarom proberen we elk kind apart te benaderen. Niet enkel de intellectuele capaciteiten spelen een rol, we proberen tegemoet te komen aan de totale ontwikkeling van het kind. Een hart hebben voor anderen, handen uit de mouwen steken om anderen te helpen. De sociale ontwikkeling is even belangrijk als het hoofd ontwikkelen. Neen... in onze school ben je geen nummer, je hebt een naam. We staan stil bij wat kinderen moeten leren om op te groeien tot "goede" mensen. Doorheen ons aanbod brengen we kinderen in contact met alle componenten van de cultuur.

 • de wereld van taal en communicatie
 • de wereld van het muzische
 • de wereld van cijfers en feiten
 • de wereld van het samenleven
 • de wereld van het verleden en heden
 • de wereld van het goede
 • de wereld van zingeving

In ons aanbod is een logische samenhang te vinden. We werken met leerlijnen waarin het ene logisch volgt uit het andere. We bouwen voort op wat kinderen reeds beheersen. We zorgen er ook voor dat alles wat kinderen leren in de verschillende leergebieden en leerdomeinen zinvol samenhangt. We willen dat wat kinderen leren deel wordt van hun zijn, van hun persoon. Het is niet voldoende dat kinderen beschikken over een aantal weetjes of dat ze een aantal vaardigheden kunnen toepassen als de leerkracht het vraagt. Waar het uiteindelijk op aan komt, is dat kinderen leren met het oog op het leven. Dat ze de dingen die ze leren kunnen plaatsen en gebruiken in hun leven. Dat is leren dat zin heeft en zin geeft. De kinderen worden individueel benaderd en geëvalueerd. Hoekenwerk, contractwerk, differentiatie, projectwerking, individualiseringsvormen zijn een weerspiegeling van onze school als leergemeenschap : een dynamische school met opdracht voor deskundigheid. Met ons schoolteam streven wij voortdurend naar verdere uitbouw en verbetering van ons onderwijs, begeleiding, teamwerking en navorming zijn voor ons belangrijke hulpmiddelen.

Onze school als gemeenschap en als organisatie

We erkennen onze partners in de opvoeding en het onderwijs van kinderen. We respecteren ieders verantwoordelijkheid. We zorgen voor een goede organisatie. We delen onze zorg voor kwaliteitsonderwijs met:

 • de ouders als eerste verantwoordelijken voor de opvoeding van hun kinderen. Daarom streven we naar een goede communicatie en een zo groot mogelijke betrokkenheid van ouders bij de school;
 • het schoolbestuur dat de eindverantwoordelijkheid draagt voor het beleid van de school;
 • externe begeleiders die ons ondersteunen, vormen en ons helpen bij onze professionalisering;
 • de lokale gemeenschap waarin we gestalte geven aan onze opvoedings- en onderwijsopdracht.

Een geloofsgemeenschap

De inspiratiebron van ons opvoedingsproject is Jezus Christus.

Onze school is gegrondvest op de persoon van Jezus Christus. Ze legt de druk op een pedagogische benadering van het kind. Ze streeft de totale vorming van zijn/haar persoon na met de klemtoon op de ontplooiing van hoofd, hart en handen.

In de godsdienstlessen, die door alle leerlingen verplicht gevolgd worden, komt de christelijke levensbeschouwing uitdrukkelijk ter sprake. De godsdienstlessen ondersteunen de levensbeschouwelijke ontwikkeling van de kinderen. Ons doel is de kinderen helpen om competente vertellers te worden van het levensbeschouwelijke in hun eigen levensverhaal.

We brengen kinderen thuis in de verhalen uit de eigen traditie en leren hen de verbinding leggen tussen deze verhalen en de existentiële vragen en grenservaringen uit het eigen leven en uit het leven van andere mensen. Dat veronderstelt communicatie. Het inzicht in de eigen traditie kan verdiept worden door de dialoog met andere levensvisies.

Zonder de verankering in een traditie heeft de dialoog echter geen grond onder de voeten. Er bestaat geen levensbeschouwelijke benadering van de werkelijkheid los van een levensbeschouwelijke traditie. In onze school opteren we uitdrukkelijk voor de benadering van de levensbeschouwelijke dimensie vanuit de christelijke godsdienst en de katholieke traditie. Ook de zinvragen die zich aanbieden in de andere leergebieden komen daar uitdrukkelijk aan bod.

Onze school heeft ook een zendingsopdracht. Van de leraren wordt verwacht dat zij het geloof verkondigen en voorleven. Van de ouders wordt minstens verwacht dat zij loyaal zijn t.o.v. het geheel van de geloofsopvoeding dat aan de kinderen wordt bijgebracht. Door onze christelijke levenshouding willen wij een voorbeeldfunctie vervullen tegenover de leerlingen.

Vanuit ons christelijk geïnspireerd mensbeeld geven we voorrang aan waarden als:

 • het unieke van ieder mensenkind, de verantwoordelijkheid van ieder mens voor zijn handelen;
 • vertrouwen in het leven;
 • genieten van en dankbaar zijn voor wat ons gegeven is;
 • openheid, respect en zorg voor mens en natuur;
 • verwondering door het gewone als ongewoon te ervaren;
 • vergeving kunnen geven en ontvangen als herstel van verbondenheid;
 • zorgzame nabijheid en troost voor mensen in moeilijke situaties.

Als schoolteam, bestaande uit directie en leraren en gesteund door de inrichtende macht, willen wij ons volledig inzetten voor het welzijn van onze schoolgemeenschap. Door regelmatige contacten met ouders willen wij een goede en fijne verhouding tussen school en gezin nastreven. Verder wil onze kleine schoolgemeenschap zich aansluiten bij de grote parochiegemeenschap om samen Gods Blijde Boodschap verder uit te dragen.